Autoryzowany Dealer Sklep Levi's® Mustang® JeansUp
Schowek (0)Moje konto
0
Mój koszyk 0,00 zł

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników , w tym Zamawiających, korzystających ze stron sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym jeansup.pl , zwanego dalej „Sklepem ”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu . Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Sprzedawca - KOMI 3 Sp. J. z siedzibą przy ulicy Katowickiej 59A/16 w Poznaniu. NIP: 782-22-75-287, REGON 634504379, właściciel sklepu internetowego jeansup.pl, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 

Zakres zbieranych danych

Sprzedawca zbiera dane osób, które korzystają ze stron Sklepu, a w szczególności Zamawiających , którzy dokonują zakupu oferowanych towarów . Zamawiający może utworzyć indywidualne Konto, za pośrednictwem którego będzie dokonywał zamówień. W celu realizacji Zamówienia Sprzedawca zbiera dane osobowe zapewniające możliwość dostarczenia Towaru oraz dane umożlwiające kontakt z Zamawiającym, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania lub dostawy, adres poczty elektronicznej (e - mail), telefon, ewentualnie dane firmy , niezbędne do wystawienia faktury VAT .

 

1. Cel zbierania danych

1) Wszelkie dane podane przez Zamawiającego w Zamówieniu lub formularzu rejestracyjnym , znajdującym się na stronie Sklepu, będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.).

2) Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Zamawiającego w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

3) Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Zamawiających w celu realizacji bezpośredniego marketingu własnych towarów.

4) W zależności od udzielenia zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub składania Zamówienia podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany przez Sprzedawcę w celu przesyłania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).

5) Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisem art. 7 a ust. 2 ustawy z dnia 1 9 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 ze 1 zm.) chroni dane osobowe Zamawiających będących przedsiębiorcami w zakresie w jakim Ewidencja działalności gospodarczej nie zastrzega jawności.

 

2. Prawo dostępu

1) Zamawiający posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Zamawiający może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przetwarzanie jego adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania newslettera.

2) Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3) Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

4) Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

5) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Zamawiającego , jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą , zgodnie z Regulaminem.

 

4. Adres IP

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Zamawiających , które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu .

 

5. Dostęp do danych osób trzecich

1) Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

2) Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

6. Zabezpieczenie oraz ochrona danych osobowych

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

7. Wyłączenie odpowiedzialności

1) Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawcy , które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2) Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Zamawiających, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu , a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

8. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedawcy .

 

9. Zmiany Polityki Prywatności

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.